Gebruiksaanwijzingen Perlka Kalkstikstof

01-03-2016

Kalkcyanamide is veel meer dan een gewone stikstofmeststof. Zijn speciale werkingswijze vraagt een verhoogde aandacht bij het gebruik. Om zijn nevenwerkingen volledig te kunnen benutten, zonder de cultuurplanten te benadelen, moet men de volgende richtlijnen in acht nemen;

Kalkcyanamide is veel meer dan een gewone stikstofmeststof. Zijn speciale werkingswijze vraagt om verhoogde aandacht bij het gebruik. Om zijn nevenwerkingen volledig te kunnen benutten, zonder de cultuurplanten te benadelen, moet men volgende richtlijnen in acht nemen:
 
Wachttijd:
Wordt kalkcyanamide vóór het zaaien of planten uitgestrooid, dan moet met het zaaien of planten gewacht worden tot de werkstofvrije cyanamide in ureum of ammonium is omgezet. De omzetting vindt alleen onder vochtige omstandigheden plaats. Oppervlakkige inwerking in de bodemkruim zal de omzetting versnellen.

Vuistregel voor de wachttijd: 2 - 3 dagen pro 100 kg/ha
Dit betekent bijvoorbeeld dat bij 400 kg/ha PERLKA® een wachttijd van ca. 8 - 12 dagen noodzakelijk is. In geval van twijfel een test met veldkers uitvoeren!
 
Overbemesting met Perlka:
Bij bepaalde culturen is ook een over- of kopbemesting mogelijk. Het moment van toepassing hangt daarbij af van het groei- of ontwikkelingsstadium van de planten en is van cultuur tot cultuur verschillend. Preciezere gegevens kan men vinden bij de cultuurspecifieke gebruiksaanbevelingen.
 
Algemeen:
Tijdens een situatie van stress voor de planten geen kalkcyanamide op het gewas strooien. Voor een kopbemesting in principe alleen PERLKA® gebruiken. Bij de toepassing moeten de cultuurplanten droog zijn en de bodem vochtig, zodat de meststof zich kan omzetten.
 
Uitstrooien:
Gelijkmatig uitstrooien van de meststof is de waarborg voor een goede werking tegen onkruiden en plantenziekten. PERLKA® (= gekorrelde kalkcyanamide) kan met alle gebruikelijke meststofstrooiers uitgestrooid worden. Daarbij zijn volgens het Amazone-proefrapport, afhankelijk van het type meststrooier, werkbreedten van 10-28 m mogelijk. Poeder kalkcyanamide kan met een schotelstrooier uitgestrooid worden. Bij pendel- of centrifugestrooiers moet men echter een stofscherm aanbrengen.
 
Veiligheidsafstand:
Let er op dat naburige culturen, die zich in een gevoelig ontwikkelingsstadium bevinden, bij het uitstrooien niet benadeeld worden.

Waterwinningsgebieden:
Kalkcyanamide kan in waterwinningsgebieden toegepast worden. Daarbij moet de N-dosis aan de plantenbehoeften aangepast worden en moet men de bestaande voorschriften voor de stikstofbemesting respecteren.
 
Contractculturen / Extensieve culturen:
Ook bij culturen waar het gebruik van chemische plantenbeschermingsmiddelen verboden is, kan men kalkcyanamide gebruiken om naast zijn meststofwerking, ook zijn fytosanitaire nevenwerking te benutten om de culturen gezond te houden. De dosis aan kalkcyanamide is, zoals voor iedere stikstofmeststof, afhankelijk van de stikstofbehoeften van de planten en de stikstofvoorraad in de bodem (en wettelijk toegestane hoeveelheid).

Wij verzoeken u bij het gebruik van kalkcyanamide de veiligheidsvoorschriften na te leven. 

 

Terug naar overzicht