Bodemverbeteraar heeft amper effect

04-05-2016

Het perspectief van bodemverbeteraars is gering. Ze hebben amper effect. Dat is de conclusie van een zesjarig onderzoek door Praktijkonderzoek Plant & Omgeving en het Nutriënten Management Instituut. De producten hebben niet geleidt tot een hogere opbrengst ten opzichte van de referenties; alleen kunstmest, kunstmest plus compost of organische mest. De bodemverbeteraars hebben daarnaast slechts een beperkt effect op de gemeten fysische, chemische en biologische bodemparameters op zowel klei- als zandlocaties.

PPO en NMI hebben van 2010 tot en met 2015 op vijf locaties negen bodem- en structuurverbeteraars op hun effect beoordeeld. Hierbij ging het om de meststoffen Agrigyps, Betacal Carbo, brandkalk en PRPSol, de bodemverbeteraars Condit, Xurian Optium en Bactofil en de producten Biochar en steenmeel. Deze zijn vergeleken met de reguliere landbouwpraktijk: alleen kunstmest, drijfmest plus kunstmest en groencompost plus kunstmest.

Na zes jaar kon van geen van de bodemverbeteraars een betrouwbaar effect worden aangetoond op de opbrengst en de bodemparameters. De effecten op de gewasopbrengsten waren niet eenduidig. In sommige proeven werd een significante opbrengstverhoging of -verlaging gevonden van bepaalde bodemverbeteraars, maar deze effecten waren niet structureel. Veelal was er geen duidelijk effect op de opbrengst. Ook waren er geen tot geringe verschillen in gewasstand.

Het effect van de bodem- en structuurverbeteraars op de gemeten fysische, chemische en biologische was op de klei- en zandlocaties slechts beperkt. In de gemeten bodemkenmerken waren incidenteel enkele significante verschillen zichtbaar ten opzichte van de referenties, maar deze waren niet structureel over locaties en jaren.

Zie voor meer informatie een artikel m.b.t. dit onderwerp, verschenen in Nieuwe Oogst van 30 april 2016 op de site van NMI-Agro

bron: Nieuwe Oogst, 03/05/16

Terug naar overzicht