From soilto life
Nieuws

Ruimte voor extra fosfaatbemesting

Ruimte voor extra fosfaatbemesting

Naarmate de fosfaatgebruiksnormen meer beperkend zijn op gronden met fosfaattoestand ‘hoog’, is er minder speelruimte voor een boer om meststoffen met een hoog gehalte aan organische stof aan te voeren. Omdat zij het belang van opbouw van organische stof in de bodem belangrijk vindt, staat minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een beperkte verhoging van de fosfaatgebruiksnorm toe, op voorwaarde van gebruik van een substantiële hoeveelheid van deze meststoffen.

Zij acht 20 kilogram fosfaat in de vorm van deze specifieke organische stofrijke meststoffen het minimum. Afhankelijk van welke meststof gebruikt wordt, wordt dan per kilogram fosfaat ongeveer 25 tot 60 kilogram effectieve organische stof aangevoerd. 

Uitgaande van een jaarlijkse gemiddelde afbraak van 2.000 kilogram organische stof per hectare per jaar, levert toepassing van minimaal 20 kilogram fosfaat in de vorm van organische stofrijke meststoffen een substantiële aanvoerpost van effectieve organische stof op. Een landbouwer heeft dan vervolgens de keuze om op bouwlandpercelen met fosfaattoestand ‘hoog’ maximaal 25 kilogram fosfaat in de vorm van andere meststoffen toe te passen. 

Onder organische stofrijke meststoffen verstaat Schouten meststoffen die veel ‘effectieve organische stof’ bevatten, ook in verhouding tot de hoeveelheid stikstof en fosfaat in die meststoffen. In het gepubliceerde ontwerp van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn, werden groen- en GFT-compost, champost en strorijke vaste dierlijke mest als voorbeelden genoemd van organische stofrijke meststoffen. De definitieve lijst zal met de inwerkingtreding worden vastgelegd in de meststoffenregelgeving. Dan zullen mogelijk ook andere meststoffen toegevoegd worden. Schouten denkt daarbij ook aan de dikke fractie na scheiding van runderdrijfmest.

bron: Ministerie van LNV, 20/12/17