Effect PIADIN op reductie van stikstofuitspoeling

16-01-2018

Deze proef, uitgevoerd door PPO, toont aan dat het voegen van PIADIN aan varkensdrijfmest, uitgereden in november, in de twee onderzoeksjaren heeft geleid tot een 40 tot 50 kg hogere Nmin in april t.o.v. het niet toevoegen van PIADIN aan varkensdrijfmest.

Effect PIADIN op reductie van stikstofuitspoeling na herfsttoediening van dierlijke mest werd door PPO onderzocht. Deze proef toonde aan dat het toevoegen van PIADIN aan varkensdrijfmest, uitgereden in november, in de twee onderzoeksjaren heeft geleid tot 40 tot 50 kg meer stikstof in april t.o.v. het niet toevoegen van PIADIN aan varkensdrijfmest.

Proefopzet
Doel van het onderzoek is vast te stellen hoeveel stikstof er door toediening van PIADIN aan drijfmest bij najaarstoepassing extra beschikbaar komt voor het volggewas. Er werd in deze veldproef een vergelijking gemaakt van wel en geen toevoeging van PIADIN aan varkensdrijfmest bij aanwending in november. Beide objecten werden vergeleken met een object waaraan geen drijfmest werd gegeven. In de winterperiode en in het voorjaar werd op vier tijdstippen de hoeveelheid stikstof (ammonium en nitraat) in de bodemlagen 0-30 cm en 30-60 cm gemeten. De proef werd aangelegd in vier herhalingen en uitgevoerd door Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO/WUR). 

Op 6 november werd per ha 45,4 ton varkensdrijfmest uitgereden bij object D en M. De PIADIN dosering was 4,6 liter per ha. De dosering van de mest in ton/ha werd vastgesteld door de mesttank te wegen voor en na het mest uitrijden over een bekende oppervlakte.

Piadin Drijfmest samenstelling

Resultaten en metingen

In de periode oktober t/m april zijn op vier tijdstippen grondmonsters genomen, waarin de hoeveelheid minerale stikstof werd bepaald in de lagen 0-30 cm en 30-60 cm. De monsters zijn genomen in vier herhalingen per object.

Stikstof in bodem drijfmest Piadin DMPP

Bespreking van de resultaten 
Met de dierlijke mest is op 6 november in totaal 287 kg N per ha uitgereden, waarvan 178 kg/ha NNH4 (62% van Ntotaal). De uitgangssituatie is gemeten op 29 oktober, vlak voor het mestuitrijden. Er zat weinig stikstof in de bodem, gemiddeld 44 kg N per ha. De proef is uitgevoerd op een graanperceel waarvan het stro is ingewerkt.

Bij de bemonstering op 18 december werd bij beide varkensdrijfmestobjecten, zonder of met PIADIN, een verschil in samenstelling van de stikstof gemeten. Waar PIADIN was toegevoegd, werd meer stikstof gevonden in de vorm van ammoniak dan bij het object waar geen PIADIN was toegevoegd. Het PIADIN-object is hiermee minder gevoelig voor stikstofuitspoeling.

Op 8 maart en 13 april werd bij het PIADIN-object resp. zo’n 40 en 49 kg stikstof meer gevonden dan bij object A en D. Bij object D (zonder PIADIN) werd van de toegediende varkensdrijfmest niks meer teruggevonden in de vorm van minerale stikstof. Oftewel, door toevoeging van PIADIN, bleef in deze proef 40 tot 50 kg stikstof extra beschikbaar voor het volggewas.

Conclusie

PIADIN vertraagt de omzetting van Ammonium naar Nitraat, hetgeen resulteert in een hogere Nmin in het voorjaar. In december blijkt de stikstof bij object M voor een deel te bestaan uit ammoniumstikstof die nauwelijks kan uitspoelen naar diepere bodemlagen. Bij object D is op dat moment alle stikstof, nitraatstikstof die gemakkelijk uitspoelt. Oftewel, PIADIN heeft gezorgd voor een vertraagde uitspoeling.

Het toevoegen van PIADIN aan varkensdrijfmest, uitgereden in november, heeft in de twee onderzoeksjaren in deze proef geleid tot een 40 tot 50 kg hogere Nmin in april t.o.v. het niet toevoegen van PIADIN aan varkensdrijfmest.

Piadin, zo werkt het

Interesse in het volledige onderzoeksverslag? Stuur dan een mail naar Triferto.

Terug naar overzicht