Benut zoveel mogelijk stikstof uit dierlijke mest

13-02-2023

Dé uitdaging van de komende jaren wordt om zoveel mogelijk nutriënten die nog gegeven mógen worden, ook daadwerkelijk te benutten voor uw gewas.

Dé uitdaging van de komende jaren wordt om zoveel mogelijk nutriënten die nog gegeven mógen worden, ook daadwerkelijk te benutten voor uw gewas.

Nu was maximale benutting altijd al een goed streven, maar de strengere gebruiksnormen (en verlaagde derogatie) waar we nu mee te maken hebben onderstrepen het belang nog maar eens van de noodzaak hiervan.

Eén van de manieren om de benutting te verbeteren is door het N-verlies bij gebruik van dierlijke mest te beperken.

Een logische plek ook, omdat drijfmest (zeker op grasland) relatief vroeg in het seizoen wordt toegepast en er dan nog een reële kans is op N-verlies na een fikse regenbui. Het deel van de stikstof wat dan als nitraat aanwezig is, kan dan immers uitspoelen naar diepere grondlagen. Door gebruik te maken van een nitrificatieremmer in de drijfmest wordt de omzetting van ammonium-N naar nitraat-N in de mest vertraagd. Ammoniumstikstof is niet of nauwelijks uitspoelingsgevoelig en kan bovendien bij lage bodemtemperaturen ook goed worden opgenomen door onder andere gras en graan. Door de toevoeging van een nitrificatieremmer beperkt u de kans op nitraatverlies en wordt zodoende de N-benutting dus verbeterd.

Proefresultaten

Gebruik van nitrificatieremmers is een beproefde methode om de kans op nitraatverliezen te beperken. Ook in kunstmest wordt deze techniek gebruikt. Zo is Entec 26 hetzelfde als ASS, maar dan wel behandeld met een nitrificatieremmer. Gebruik van een nitrificatieremmer in drijfmest ligt naar ons idee nog meer voor de hand, juist omdat drijfmest vroeger in het seizoen gegeven wordt dan kunstmest en de kans op verliezen via drijfmest dus groter is.

In 2022 is opnieuw onderzoek gedaan door Triferto in samenwerking met Groeikracht om het effect vast te stellen van toepassing van Terra-Stabil in drijfmest op grasland. Ondanks dat in de 4-6 weken na toepassing erg weinig regen is gevallen zien we toch duidelijk positieve resultaten. Omdat we deze proef in 2019 ook al hadden gedaan tonen we u hier een gemiddeld resultaat over die 2 jaren: een duidelijk hogere drogestofopbrengst én meer eiwit per hectare.

Werking Terra-Stabil

Terra-Stabil bevat de nitrificatieremmer DMPP. Bij de omzetting van ammonium-N naar nitraat-N spelen twee bodembacteriën een belangrijke rol: de nitrosomonas- en de nitrobacter-bacterie. DMPP verlaagt tijdelijk de activiteit van de nitrosomonas-bacterie, waardoor de eerste stap in de omzetting richting nitraat-N niet plaatsvindt. Resultaat is dat minder snel nitraat wordt gevormd. En bij minder nitraat zal er automatisch minder kans zijn op nitraatuitspoeling.

De werkingsduur van Terra-Stabil is afhankelijk van bodemtemperatuur. Bij een hogere bodemtemperatuur neemt de werkingsduur af. Dat is gunstig, want bij een hogere bodemtemperatuur zal de groei van het gewas sneller verlopen (is er dus meer N-behoefte) en kan er dus ook meer N opgenomen worden. Voldoende beschikbare stikstof (ammonium en nitraat) zijn dan belangrijk.

Dosering van Terra-Stabil is 3-5 liter per hectare, onafhankelijk van de mestgift. Voor het uitrijden mengen in de put is mogelijk, maar ook via een by-pass toedienen bij het opzuigen van de mest in de tank is een optie.

Download hier de Terra-Stabil folder

 

Terug naar overzicht