Nieuw advies kalibemesting snijmaïs op de tekentafel

19-02-2018

Het huidige kali bemestingsadvies voor snijmaïs is al enige decennia oud en is aan herziening toe. Er zijn tegenwoordig betere methoden van bodemanalyse beschikbaar. De huidige maïsrassen produceren veel meer dan vroeger en bovendien is het huidige bemestingsadvies gebaseerd op proeven met korrelmaïs.

Het huidige kali bemestingsadvies voor snijmaïs is al enige decennia oud en is aan herziening toe. Er zijn tegenwoordig betere methoden van bodemanalyse beschikbaar. De huidige maïsrassen produceren veel meer dan vroeger en bovendien is het huidige bemestingsadvies gebaseerd op proeven met korrelmaïs.

Wageningen Livestock Research onderzocht
In 2015, 2016 en 2017 zijn op een groot aantal locaties veldproeven met snijmaïs uitgevoerd, waarbij kali volvelds en in de rij werd toegepast. Daarin wordt onder meer vastgesteld dat er een duidelijk effect van kalibemesting op kaligehalte is en daarmee op de kali-onttrekking door snijmaïs. In de bemesting lijkt volveldse kalibemesting net zo effectief als rijenbemesting. Voor stikstof wordt een werkingsfactor van 1,25 aangehouden bij rijenbemesting.

Vertaalslag naar de praktijk
Voor de bemesting van snijmaïs geldt er een kritisch K-gehalte. Dat is het gehalte waarboven de gewasgroei niet is geremd door kaligebrek. Dat kritische kaligehalte lijkt onder de tien gram per kilo droge stof te liggen. Bij een opbrengst van 20 ton droge stof is de kritische hoeveelheid kali dan 200 kilo kali. Dat komt overeen met 240 kilo K2O (400 kg Kali60).

Hoeveel bemesting er nodig is uit kunstmest, hangt af van de hoeveelheid dierlijke mest die er is gegeven, het kaligehalte in die mest en de kalitoestand van de bodem waarop de maïs wordt geteeld. Het lijkt erop dat het advies op bodems met een lage kalitoestand wellicht zelfs iets omhoog kan, terwijl bij bodemtoestand voldoende of hoog er een kleine verlaging van het advies kan plaatsvinden.

Beschikbare kali in bodem en dierlijk mest variëren
De hoeveelheid kalium (K) in de bodem die beschikbaar is voor het gewas neemt in diverse regio’s af. Oorzaak: er wordt minder kalium aangevoerd door middel van (drijf)mest. 
Doordat de gehaltes kalium in mest zo variëren, is het onzeker wat er voorafgaand aan de teelt wordt toegediend aan de bodem. Bovendien kan kalium, met name op lichtere gronden, vrij gemakkelijk uitspoelen. Het is dus zeer zinvol om de plantbeschikbare voedingsstoffen (naast kalium ook voor stikstof, zwavel, borium, magnesium en tegenwoordig ook mangaan) voor de huidige teelt te meten.

Kali in relatie tot droogteresistentie
Kalium is met name heel belangrijk voor de droogteresistentie van gewassen. Juist in een droog jaar kan het gewas kalium goed gebruiken. Naast droogteresistentie is kalium van belang voor de kwaliteit van het product. Kalium wordt wel het ‘kwaliteitselement’ genoemd. Veel processen in de plant zijn ervan afhankelijk.

Terug naar overzicht