Wetswijziging levering aan particulieren

29-03-2010

Richtlijn 76/769/EEG is op 18 december 2008 gewijzigd, met als gevolg dat vanaf 1 juni 2010 meststoffen en preparaten met meer dan 16 procent stikstof, in verhouding tot het ammoniumnitraat, alleen nog op de markt gebracht mogen worden voor de levering van proffesionals.

In richtlijn 76/769/EEG staan voorschriften voor het op de markt brengen en gebruiken van bepaalde gevaarlijke stoffen, waaronder ammoniumnitraat. Deze richtlijn is op 18 december 2008 gewijzigd, met als gevolg dat vanaf 1 juni 2010 meststoffen en preparaten met meer dan 16 procent stikstof, in verhouding tot het ammoniumnitraat, alleen nog op de markt gebracht mogen worden voor levering aan:

  1. downstreamgebruikers en distributeurs
  2. land- en tuinbouwers
  3. natuurlijke of rechtspersonen die zich beroepshalve bezighouden met onderhoud van parken, tuinen of sportvelden, bosbouw of andere soortgelijke activiteiten.

Daarmee is levering van bijvoorbeeld KAS aan particulieren niet meer toegestaan en vervalt de mogelijkheid uit het Security Convenant Kunstmest om KAS aan particulieren te leveren na registratie van NAW-gegevens. Na consulatie zag het bedrijfsleven geen mogelijkheden een beroep te doen op uitstel tot 1 juli 2014 op basis van sociaal-economische redenen.

Alternatieven
Voor de stikstofbemesting van gazons is Tropicote een goede vervanger van KAS. Deze meststof werkt snel en geeft weinig kans op verbranding van het gras. Voor particulieren met een paardenwei is naast Tropicote, ook Ureum een mogelijke vervanger van KAS. 
Tropicote bevat 15,5% stikstof. Het stikstofgehalte van Ureum is 46%.
Naast deze stikstofmeststoffen kan natuurlijk ook NPK 12-10-18 gebruikt worden, zodat ook in de behoefte van fosfaat en kalium wordt voorzien.

 

Terug naar overzicht