From soilto life
Nieuws

Verkoop meststof aan particulieren?

Verkoop meststof aan particulieren?

Vanaf 27 juni 2010 is het verboden om aan particulieren stikstofhoudende meststoffen met meer dan 16% ammoniumnitraat te verkopen. Daarmee is de levering van bijvoorbeeld kalkammonsalpeter (KAS) of stikstofmagnesia (MAS) aan particulieren niet meer toegestaan. Hiermee vervalt de mogelijkheid stikstofhoudende meststoffen met meer dan 16% ammoniumnitraat aan particulieren te leveren na registratie van NAW-gegevens.

De Particulator geeft antwoord
Triferto geeft een duidelijk antwoord op de vraag of een stikstofhoudende meststof wel of niet verkocht mag worden aan particulieren. De "Particulator" helpt u hier bij.

Meststof particulieren triferto

BEREKEN ZELF OF UW MESTSTOF VERKOCHT MAG WORDEN AAN PARTICULIERENrticulieren?

Gehalte nitraatstikstof:%Gehalte ammoniumstikstof:%Totaal gehalte ammoniumnitraat:% 

 

Stap 1: vul het gehalte nitraatstikstof in, zoals vermeld op het etiket van de meststof
Stap 2: vul het gehalte ammoniumstikstof in, zoals vermeld op het etiket van de meststof
Stap 3: klik op "berekenen" en het antwoord verschijnt in beeld

 
 Welke meststof mag ik verkopen aan particulieren?
De concentratie ammoniumnitraat in de stikstofhoudende meststof is bepalend of de meststof verkocht mag worden aan particulieren. Indien dit gehalte lager is dan 16% mag de meststof gewoon aan particulieren verkocht worden. Het gehalte ammoniumnitraat staat echter niet vermeld op het etiket van stikstofhoudende meststof. Deze moet worden berekend, waarbij het gehalte nitraatstikstof en ammoniumstikstof (en de onderlinge verhouding) bepalend zijn.

Toelichting van de definitie particulier 
In de Meststoffenwet en in de Europese regelgeving wordt het begrip “particulier” niet nader gedefinieerd. Daarom geven we u hiervoor de volgende handreiking:

Agrarisch ondernemers
In het geval uw klantenbestand uitsluitend bestaat uit agrarische ondernemers, volstaat het om uw administratie, overeenkomstig de voorwaarden van de Meststoffenwet te continueren c.q. te gaan bijhouden. Het advies is om voor de administratie van de agrarische ondernemer waaraan wordt geleverd, gebruik te maken van het nummer van de Kamer van Koophandel (UBN-nummer is ook mogelijk).

Particulieren
In het geval uw klantenbestand uitsluitend bestaat uit particulieren, dient u vanaf 27 juni 2010 de verkoop van ammoniumnitraathoudende meststoffen met meer dan 16% stikstof in verhouding tot het ammoniumnitraat (waaronder KAS en MAS) te staken.

Professionals (hoveniers, parkonderhoud, boomkwekers, enz)
In het geval uw klantenbestand bestaat uit professionals én particulieren én door een klant om (een) levering van ammoniumnitraathoudende meststoffen met meer dan 16% stikstof in verhouding tot het ammoniumnitraat (waaronder KAS en MAS) wordt verzocht, zal uit de administratie moeten blijken dat de klant een bedrijf/onderneming vertegenwoordigd. Het advies is om in uw administratie het nummer van de Kamer van Koophandel van de betreffende klant bij te houden en (bij twijfel) ook de ondernemersactiviteit van de klant te controleren, alsmede van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de persoon die de aankoop wil doen.

Novurea en Ureum wel toegestaan
Ongewijzigd is tot nu toe de mogelijkheid om ureum (dus ook Novurea) te verkopen aan particulieren na registratie van de NAW-gegevens.