Kalk en Gips meststoffen

Kalk en gips meststoffen hebben een positieve invloed op de bodemconditie. Met kalkmeststoffen is de teler in staat de bodem-pH te sturen, Gips heeft op haar beurt een positieve invloed op de bodemstructuur.

Kalkmeststoffen voor een goede bodem-pH

Door steeds lagere gebruiksnormen binnen het huidige mestbeleid wordt er minder stikstof en fosfaat bemest. Echter, de behoefte van gewassen is niet veranderd. Dit vraagt om goede bodemconditie van de kostbare akkerbouwgrond die in staat is de stikstof en fosfaat optimaal te benutten. Van nature zijn er in Nederland veel bodemsoorten die een te lage pH hebben en daardoor de stikstof- en fosfaatbenutting juist negatief beïnvloeden. De bodem kan als gevolg daarvan géén optimale opbrengsten leveren. Is de pH bijvoorbeeld slechts 4,0 in plaats van een streefwaarde van 5,4 dan kan bijvoorbeeld de maïsopbrengst gemakkelijk met 10% tot 20% dalen. Via bekalken kunnen we dit voorkomen! Triferto biedt hiervoor hoogwaardige kalkmeststoffen waarmee u de bodemconditie eenvoudig optimaliseert.

Gips meststoffen voor een goede bodemstructuur

Ferto-Gips is een vochtig product en bevat calcium in sulfaatvorm (CaSO4). Gips, ofwel calciumsulfaat heeft een positief effect op de bodemstructuur, met name op kleigronden met een hoge pH. Een goede bodemstructuur is belangrijk voor een teler. Waterregulatie, beworteling, ziektewering en berijdbaarheid van het land zijn essentieel voor een sterk en gezond gewas, en geen beperkingen bij grondbewerking en oogst. Voor een goede bodemstructuur is het belangrijk dat er voldoende calcium aanwezig is. Calcium houdt de kleiplaatjes op een mooie afstand van elkaar, voor een luchtige, rulle structuur. Bovendien zorgt calcium voor prima binding van de kleiplaatjes onderling. Ook op zandgrond is calcium belangrijk, het zorgt voor binding van de organische stof.

  • Naam
    Omschrijving
    Producten